Algemene voorwaarden Flex-ICT B.V.

Art. 1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

1.1     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Flex-ICT goederen en/of diensten levert, onafhankelijk van de aard en benaming.

1.2     Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken bij schriftelijke overeenkomst.

1.3     Alle algemene voorwaarden van de wederpartij, onafhankelijk van de benaming van deze voorwaarden, worden uitdrukkelijk buiten toepassing verklaard.

1.4     Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht. Flex-ICT en de wederpartij treden in overleg om een qua doel en strekking zoveel mogelijk gelijkwaardige bepaling(en) overeen te komen.

Art. 2 Aanbiedingen

2.1     Behoudens andersluidende schriftelijke afspraak, zijn alle aanbiedingen en andere uitingen van Flex-ICT vrijblijvend. De wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Flex-ICT verstrekte gegevens waarop de aanbieding is gebaseerd.

Art. 3 Prijs en betaling

3.1     Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd. Alle door Flex-ICT kenbaar gemaakte prijzen zijn in euro’s. Alle betalingen aan Flex-ICT moeten in euro’s worden voldaan.

3.2     Aan door Flex-ICT afgegeven voorcalculaties of begrotingen kunnen geen rechten of verwachtingen worden ontleend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Een  aan Flex-ICT kenbaar gemaakt beschikbaar budget geldt alleen als partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen als (vaste) prijs voor de door Flex-ICT te verrichten prestaties.

3.3     Als Flex-ICT contracteert met meerdere partijen, is elke wederpartij hoofdelijk verbonden tot volledige nakoming van de overeenkomst.

3.4     De administratie van Flex-ICT geldt als volledig bewijs van de door Flex-ICT verrichte prestaties en de daarvoor door de wederpartij verschuldigde bedragen, onverminderd het recht van de wederpartij om tegenbewijs te leveren.

3.5     Als de wederpartij een periodieke betalingsverplichting heeft, is Flex-ICT gerechtigd schriftelijk, conform de in de overeenkomst opgenomen index of andere maatstaf, de geldende prijzen en tarieven aan te passen op de in de overeenkomst genoemde termijn. Ook als de overeenkomst niet uitdrukkelijk voorziet in de mogelijkheid tot aanpassing van de prijzen of tarieven, mag Flex-ICT schriftelijk de geldende prijzen en tarieven aanpassen met een termijn van ten minste drie maanden. Als de wederpartij zich in dat laatste geval niet kan vinden in de aanpassing, mag hij de overeenkomst, tot dertig dagen nadat hij in kennis is gesteld van de aanpassing, schriftelijk opzeggen met ingang van de datum van de aanpassing van de prijs.

3.6     De datum of data waarop Flex-ICT de vergoeding voor de verrichte werkzaamheden aan de wederpartij in rekening brengt, wordt vastgelegd in de overeenkomst. Verschuldigde bedragen worden betaald volgens de overeengekomen dan wel op de factuur vermelde betalingscondities. Betalingen aan Flex-ICT kunnen niet opgeschort of verrekend worden.

3.7     Indien de wederpartij de verschuldigde bedragen niet (tijdig) betaalt, is zonder enige aanmaning of ingebrekestelling over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien de wederpartij de vordering ook na aanmaning of ingebrekestelling niet voldoet, kan Flex-ICT de vordering uit handen geven, waardoor de wederpartij tevens alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen, verschuldigd wordt. Een en ander laat de overige wettelijke en contractuele rechten van Flex-ICT onverlet.

Art. 4 Duur van de overeenkomt

4.1     Als partijen beoogt hebben een duurovereenkomst te sluiten, is de overeenkomst aangegaan voor de overeengekomen duur, als geen duur is afgesproken, dan is de overeenkomst aangegaan voor één jaar.

4.2     De overeenkomst wordt telkens stilzwijgend verlengd voor de duur van de oorspronkelijk overeengekomen periode, tenzij één van de partijen de overeenkomst drie maanden voor het einde van de lopende overeenkomst schriftelijk beëindigt met een opzegtermijn van drie maanden.

Art. 5 Vertrouwelijkheid en overname personeel

5.1     Partijen dragen zorg voor de geheimhouding van alle van de andere partij ontvangen gegevens, waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn. Dit verbod geldt niet indien en voor zover verstrekking van de desbetreffende gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor de goede uitvoering van de overeenkomst door Flex-ICT. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, gebruikt deze slechts voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Gegevens zijn in ieder geval vertrouwelijk, als een partij de gegevens als zodanig aanduid.

5.2     De wederpartij erkent dat de van Flex-ICT afkomstige programmatuur altijd een vertrouwelijk karakter heeft en dat deze bedrijfsgeheimen van Flex-ICT, diens toeleveranciers of de producent van de programmatuur bevat.

5.3     Elk der partijen zal gedurende de looptijd van de overeenkomst, evenals één jaar na het einde daarvan, slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij medewerkers van de andere partij, die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen of anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken. Aan het verlenen van toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden, waaronder het betalen van een redelijke vergoeding aan de (oud) werkgever.

Art. 6 Privacy en gegevensverwerking

6.1     Indien dit voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is, informeert de wederpartij Flex-ICT desgevraagd schriftelijk  over de uitvoering van de verplichtingen van de wederpartij op basis van de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

6.2     De wederpartij vrijwaart Flex-ICT voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door de wederpartij wordt gehouden of waarvoor de wederpartij op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij de wederpartij bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen toerekenbaar zijn aan Flex-ICT.

6.3     De wederpartij is volledig verantwoordelijkheid voor de gegevens die hij met gebruikmaking van een dienst van Flex-ICT  verwerkt. De wederpartij staat er tegenover Flex-ICT voor in, dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. De wederpartij vrijwaart Flex-ICT tegen elke rechtsvordering van een derde, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.

Art. 7 Beveiliging

7.1     Als Flex-ICT voorziet in een vorm van informatiebeveiliging, beantwoord die beveiliging aan de tussen partijen schriftelijk overeengekomen specificaties. Flex-ICT kan er niet voor instaan dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Als een uitdrukkelijk omschreven wijze van beveiliging in de overeenkomst ontbreekt, voldoet de beveiliging aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk zijn.

7.2     De door of vanwege Flex-ICT aan de wederpartij verstrekte toegangs- of identificatiecodes en certificaten zijn vertrouwelijk en worden door de wederpartij als zodanig  behandeld. Deze gegevens worden slechts aan geautoriseerde personeelsleden uit de eigen organisatie kenbaar gemaakt. Flex-ICT mag toegewezen toegangs- of identificatiecodes en certificaten te alle tijden wijzigen.

7.3     De wederpartij zal zijn systemen en infrastructuur adequaat beveiligen en altijd antivirus-programmatuur in werking hebben.

Art. 8 Voorbehoud van eigendom en rechten en opschorting

8.1     Flex-ICT behoudt zich een eigendomsvoorbehoud voor, totdat alle door de wederpartij aan Flex-ICT verschuldigde bedragen volledig zijn voldaan. Een wederpartij die als wederverkoper optreedt, mag de zaken die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud slechts verkopen en doorleveren, voor zover dat gebruikelijk is in de normale uitoefening van zijn bedrijf.

8.2     De goederenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud van een voor uitvoer bestemde zaak worden beheerst door het recht van de Staat van bestemming, voorzover dat  recht voor Flex-ICT gunstigere bepalingen bevat.

8.3     Rechten worden in voorkomend geval aan de wederpartij verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat alle uit de overeenkomst verschuldigde bedragen zijn voldaan.

8.4     Flex-ICT kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gerealiseerde gegevens, documenten, programmatuur en/of databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte of overdracht, totdat alle aan Flex-ICT verschuldigde bedragen zijn voldaan.

Art. 9 Risico-overgang

9.1     Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van zaken, gegevens (waaronder begrepen: gebruikersnamen, codes en wachtwoorden), documenten, programmatuur of databestanden die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst vervaardigd, geleverd of gebruikt worden, gaat over op de wederpartij, zodra deze in de feitelijke beschikkingsmacht van de wederpartij of een hulp-persoon van de wederpartij zijn gebracht.

Art. 10 Intellectuele Eigendom

10.1   Flex-ICT draagt een intellectueel eigendomsrecht alleen over, als dat uitdrukkelijk en schriftelijk wordt afgesproken. Indien partijen schriftelijk overeenkomen een intellectueel eigendomsrecht ten aanzien van specifiek voor de wederpartij ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen, over te dragen op de wederpartij, mag Flex-ICT de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, algoritmen, documentatie, werken, programmeertalen, protocollen, standaarden en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden gebruiken en/of exploiteren, hetzij voor zichzelf hetzij voor derden. Flex-ICT mag ten behoeve van zichzelf of een derde ook ontwikkelingen doen, die soortgelijk of ontleend zijn aan die welke ten behoeve van de wederpartij zijn of worden gedaan.

10.2   Alle intellectuele eigendomsrechten van de op grond van de overeenkomst ontwikkelde of aan de wederpartij ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur, opleidings-, toets- en examenmateriaal of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Flex-ICT, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. De wederpartij verkrijgt alleen de gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden, de schriftelijk tussen partijen gesloten overeenkomst en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan de wederpartij toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar.

10.3   De wederpartij zal geen aanduiding(en) betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen (doen) verwijderen of (laten) wijzigen.

10.4   Ook indien de overeenkomst daarin niet uitdrukkelijk voorziet, mag Flex-ICT technische voorzieningen aanbrengen ter bescherming van apparatuur, databestanden, websites, ter beschikking gestelde programmatuur, programmatuur waaraan aan de wederpartij (direct of indirect) toegang wordt verschaft, en dergelijke in verband met een overeengekomen beperking in de inhoud of de duur van het recht tot gebruik van deze objecten. De wederpartij zal dergelijke technische voorziening(en) niet (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.

10.5   Flex-ICT vrijwaart de wederpartij tegen elke aanspraak van een derde gebaseerd op de bewering dat door Flex-ICT zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op een intellectueel eigendomsrecht van die derde, onder de voorwaarde dat de wederpartij Flex-ICT onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de aanspraak en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Flex-ICT. De wederpartij verstrekt daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Flex-ICT . Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt (i) met door de wederpartij ter gebruik, bewerking, verwerking of onderhoud aan Flex-ICT ter beschikking gestelde materialen, dan wel (ii) met wijzigingen die de wederpartij zonder schriftelijke toestemming van Flex-ICT in de programmatuur, website, databestanden, apparatuur of andere materialen heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen. Indien in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door Flex-ICT ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op een intellectueel eigendomsrecht van een derde, indien naar het oordeel van Flex-ICT een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal Flex-ICT, indien mogelijk, ervoor zorgdragen dat de wederpartij het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen kan blijven gebruiken. Flex-ICT verstrekt geen verdere vrijwaring vanwege een eventuele inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht van een derde.

10.6   De wederpartij staat er voor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Flex-ICT van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal, databestanden en/of andere materialen en/of ontwerpen, met het doel van gebruik, onderhoud, bewerking, installatie of integratie. De wederpartij vrijwaart Flex-ICT tegen elke aanspraak vanwege schending van een recht van een derde dat gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, onderhoud, bewerken, installeren of integratie inbreuk maakt op enig recht van die derde.

10.7   Flex-ICT verricht, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, geen dataconversie.

Art. 11 Medewerkingsverplichtingen

11.1   Voor het welslagen van de werkzaamheden op het gebied van informatie- en communicatietechnologie is een juiste en tijdige onderlinge samenwerking noodzakelijk. De wederpartij zal steeds tijdig alle in redelijkheid door Flex-ICT gewenste medewerking verlenen.

11.2   De wederpartij is verantwoordelijk voor de selectie van de door Flex-ICT te leveren zaken, goederen en/of diensten. De wederpartij neemt steeds de uiterste zorg in acht om te waarborgen dat de eisen waaraan de prestatie van Flex-ICT dient te voldoen, juist en volledig zijn. In tekeningen, afbeeldingen, catalogi, websites, offertes, reclamemateriaal, normalisatiebladen e.d. vermelde maten en gegevens zijn voor Flex-ICT niet bindend, behoudens indien uitdrukkelijk anders is vermeld.

11.3   Het personeel en/of de hulppersonen die de wederpartij bij de uitvoering van de overeenkomst inzet, zal beschikken over de noodzakelijke kennis en ervaring. Ingeval medewerkers van Flex-ICT op locatie van de wederpartij werkzaamheden verrichten, zorgt de wederpartij tijdig en kosteloos voor de noodzakelijke faciliteiten, zoals een werkruimte met computer- en netwerkfaciliteiten. Flex-ICT is niet aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of onbeschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij de wederpartij bewijst dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Flex-ICT.

11.4   De werkruimte en faciliteiten zullen voldoen aan alle wettelijke eisen. De wederpartij vrijwaart Flex-ICT voor aanspraken van derden, waaronder medewerkers van Flex-ICT, die vanwege de uitvoering van de overeenkomst schade lijden door handelen of nalaten van de wederpartij of van onveilige situaties in zijn organisatie. De wederpartij maakt zijn huis- en beveiligingsregels vóór aanvang van de werkzaamheden bekend bij de door Flex-ICT ingezette medewerkers.

11.5   Indien de wederpartij in verband met de diensten en producten van Flex-ICT programmatuur, apparatuur of andere middelen ter beschikking stelt, is de wederpartij verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle benodigde licenties of goedkeuringen voor de middelen welke Flex-ICT nodig mocht hebben.

11.6   De wederpartij is verantwoordelijk voor het beheer, waaronder controle van de instellingen, het gebruik van de door Flex-ICT geleverde producten en/of verstrekte diensten en de wijze waarop de resultaten van de producten en diensten worden ingezet. De wederpartij is tevens verantwoordelijk voor de instructie aan, en het gebruik door gebruikers.

11.7   De wederpartij zal zelf de op zijn eigen apparatuur benodigde (hulp)programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur, overige (hulp)programmatuur en gebruiksomgeving aanpassen en de door de wederpartij gewenste interoperabiliteit bewerkstelligen.

Art. 12 Informatieverplichtingen

12.1   De wederpartij zal tijdig alle in redelijkheid verlangde gegevens en inlichtingen aan Flex-ICT verschaffen.

12.2   De wederpartij is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte gegevens, inlichtingen, ontwerpen en specificaties. Louter bij Flex-ICT kenbare onjuistheden, zal Flex-ICT hierover navraag doen bij de wederpartij.

12.3   De wederpartij zal voor de duur van de werkzaamheden van Flex-ICT een contactpersoon of contactpersonen aanwijzen.  De contactpersonen moeten beschikken over de nodige ervaring, specifieke materiekennis en inzicht in de door de wederpartij gewenste doelstellingen.

12.4   Flex-ICT is enkel gehouden de contactpersoon periodiek inlichtingen te verstrekken over de uitvoering van de werkzaamheden.

Art. 13 Project- en stuurgroepen

13.1   Wanneer beide partijen met een of meerdere door hen ingezette medewerkers deel nemen in een project- of stuurgroep, dan zullen inlichtingen louter worden verstrekt op de in de project- of stuurgroep overeengekomen wijze.

13.2   De in een project- of stuurgroep, waaraan beide partijen deelnemen, genomen besluiten, binden Flex-ICT alleen als de besluitvorming volgens de schriftelijk tussen partijen overeengekomen wijze geschied of, als hierover geen schriftelijke afspraken bestaan, indien Flex-ICT de besluiten schriftelijk aanvaard. Flex-ICT is niet verplicht besluiten te aanvaarden of uit te voeren, indien dat naar haar oordeel onverenigbaar is met de inhoud en/of goede uitvoering van de overeenkomst.

13.3   De door de wederpartij voor deelname aan de project- of stuurgroep aangewezen personen, moeten gemachtigd zijn namens de wederpartij bindende besluiten te nemen.

Art. 14 Termijnen

14.1   Flex-ICT zal zich er naar redelijkheid voor inspannen de door hem genoemde of tussen partijen overeengekomen al dan niet uiterste (leverings)termijnen en/of (oplever)data zoveel mogelijk in acht te nemen. Door Flex-ICT genoemde of tussen partijen overeengekomen tussentijdse (oplever)data, gelden steeds als streefdata, binden de Flex-ICT niet en hebben slechts een indicatief karakter.

14.2   Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen partijen de gevolgen voor de verdere planning bespreken.

14.3   In alle gevallen – derhalve ook als een uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum is overeengekomen – komt Flex-ICT wegens tijdsoverschrijding pas in verzuim nadat de wederpartij hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij de wederpartij Flex-ICT een redelijke termijn geeft voor de zuivering van de tekortkoming (op het overeengekomene) en deze redelijke termijn is verstreken. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Flex-ICT adequaat kan reageren. 

14.4   Indien partijen een nakoming in fasen overeenkomen, mag Flex-ICT de aanvang van de werkzaamheden voor een fase uitstellen totdat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

14.5   Flex-ICT is niet gebonden aan een al dan niet uiterste (oplever)datum of (leverings)termijn als partijen de inhoud of omvang van de overeenkomst wijzigen (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) of een wijziging van de aanpak van de uitvoering van de overeenkomst zijn overeengekomen, of indien de wederpartij zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of onvolledig nakomt. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor de wederpartij nimmer grond voor opzegging of ontbinding van de overeenkomst.

Art. 15 Ontbinding en opzegging van de overeenkomst

15.1   De wederpartij kan de overeenkomst slechts ontbinden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, indien de redelijke termijn van een ingebrekestelling, waarin de tekortkoming zo gedetailleerd is weergegeven, is verstreken, en dan nog steeds sprake is van een toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.

15.2   Flex-ICT kan de overeenkomst ontbinden als, ook na het verstrijken van de redelijke termijn van een aan de wederpartij gestuurde ingebrekestelling, nog steeds sprake is van een wezenlijke terkortkoming. Betalingsverplichtingen van de wederpartij en alle verplichtingen tot medewerking en/of informatieverstrekking door de wederpartij of een door de wederpartij in te schakelen derde gelden in alle gevallen als wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.

15.3   Indien ten tijde van de ontbinding, ter uitvoering van de overeenkomst, al prestaties aan de wederpartij zijn verricht, worden deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen niet ongedaan gemaakt, tenzij de wederpartij bewijst dat Flex-ICT ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Flex-ICT vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

15.4   Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan elke partij deze na goed overleg en onder opgave van redenen schriftelijk opzeggen. Indien partijen geen opzegtermijn zijn overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Flex-ICT is vanwege de opzegging nooit schadevergoeding verschuldigd.

15.5   De wederpartij kan een overeenkomst van opdracht, welke voor bepaalde tijd is aangegaan, niet tussentijds opzeggen.

15.6   Flex-ICT kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen, als de wederpartij – al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend, zijn faillissement wordt aangevraagd, of de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Flex-ICT kan de overeenkomst tevens zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk opzeggen, indien de beslissende zeggenschap over de onderneming van de wederpartij direct of indirect wijzigt. Flex-ICT is vanwege opzegging als bedoeld in dit artikellid nooit gehouden tot terugbetaling van reeds ontvangen gelden betaling van schadevergoeding. Ingeval de wederpartij onherroepelijk failliet gaat, eindigt op dat moment het recht van de wederpartij tot gebruik van de ter beschikking gestelde programmatuur, websites en dergelijke alsmede het recht van de wederpartij tot toegang en/of gebruik van de diensten van Flex-ICT, zonder dat hiertoe een opzeggingshandeling vereist is.

Art. 16 Aansprakelijkheid van Flex-ICT

16.1   De totale aansprakelijkheid van Flex-ICT wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of op welke rechtsgrond dan ook, daaronder uitdrukkelijk begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met de wederpartij overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor die overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) voor één jaar. In geen geval is Flex-ICT voor meer dan € 500.000,- (vijfhonderd duizend Euro) aansprakelijk voor directe schade

16.2   Flex-ICT is voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken maximaal aansprakelijk tot een bedrag van € 1.250.000 (één miljoen tweehonderdvijftig duizend Euro).

16.3   De aansprakelijkheid van Flex-ICT voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de wederpartij, schade verband houdende met het gebruik van door de wederpartij aan Flex-ICT voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door de wederpartij aan Flex-ICT voorgeschreven toeleveranciers, is uitgesloten. Eveneens is de aansprakelijkheid van Flex-ICT in verband met verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten uitgesloten.

16.4   De in artikel 16.1 tot en met 16.3 beschreven uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van Flex-ICT laten de overige uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van Flex-ICT beschreven in deze algemene voorwaarden geheel onverlet.

16.5   De in artikel 16.1 tot en met 16.4 bedoelde uitsluitingen en beperkingen gelden niet, indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Flex-ICT.

16.6   Tenzij nakoming door de Flex-ICT blijvend onmogelijk is, is Flex-ICT slechts aansprakelijk voor een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, indien de wederpartij Flex-ICT onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gegeven, en Flex-ICT ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling moet een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, opdat Flex-ICT adequaat kan reageren.

16.7   De wederpartij moet de schade zo spoedig mogelijk schriftelijk bij Flex-ICT melden, omdat anders het recht op schadevergoeding wordt verloren. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Flex-ICT vervalt door het enkele verloop van vierentwintig maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij de wederpartij vóór het verstrijken van die termijn een rechtsvordering tot vergoeding van de schade heeft ingesteld.

16.8   De wederpartij vrijwaart Flex-ICT voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid door een gebrek in een product of systeem dat door de wederpartij aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Flex-ICT geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, tenzij en voor zover de wederpartij bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.

16.9   Het bepaalde in dit artikel evenals alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze algemene voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Flex-ICT zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.

Art. 17 Overmacht

17.1   Flex-ICT is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen enige wettelijke en/of overeengekomen garantieverplichting, indien zij daartoe verhinderd is door overmacht. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: (i) overmacht van toeleveranciers, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door de wederpartij aan Flex-ICT zijn voorgeschreven, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door de wederpartij is voorgeschreven, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, (vii) oorlog en (viii) algemene vervoersproblemen.

17.2   Indien een overmachtssituatie langer dan zestig dagen duurt, kan elk der partijen de overeenkomst schriftelijk ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst is gepresteerd, wordt naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zijn.

Art. 18 Wijziging en meerwerk

18.1   Indien Flex-ICT op verzoek of met voorafgaande instemming van de wederpartij werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties vallen, worden deze werkzaamheden of prestaties door de wederpartij worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven of, bij gebreke daarvan, volgens de gebruikelijke tarieven van Flex-ICT. Flex-ICT is niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en zij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

18.2   Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is overeengekomen, zal Flex-ICT de wederpartij desgevraagd schriftelijk informeren over de financiële consequenties van de extra werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel.

Art. 19 Overdracht van rechten en verplichtingen

19.1   De wederpartij kan de rechten en verplichtingen die hij op grond van overeenkomst heeft nimmer aan een derde verkopen, overdragen of verpanden.

19.2   Flex-ICT mag haar aanspraken op betaling van vergoedingen aan een derde verkopen, overdragen of verpanden.

Art. 20 Toepasselijk recht en geschillen

20.1   De overeenkomsten tussen Flex-ICT en de wederpartij worden beheerst door Nederlands recht. Het Weens Koopverdrag 1980 is uitdrukkelijk uitgesloten van toepassing.

20.2   Geschillen naar aanleiding van de tussen partijen gesloten overeenkomst en/of naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, worden beslecht door arbitrage overeenkomstig het Arbitragereglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering, statutair gevestigd te Den Haag, één en ander onverminderd het recht van elk der partijen om te vragen om een voorziening in (arbitraal) kort gedingen het treffen van conservatoire rechtsmaatregelen. De plaats van arbitrage is Den Haag.

20.3   Indien een geschil tussen partijen binnen de bevoegdheid van de kantonrechter valt, is elk der partijen, in afwijking van het bepaalde in artikel 20.2, gerechtigd de zaak bij de wettelijk bevoegde kantonrechter aanhangig te maken. Partijen zijn hier enkel toe bevoegd indien in dit geschil nog geen arbitrale procedure aanhangig is gemaakt conform het bepaalde in artikel 20.2. 

20.4   Elk der partijen is in alle gevallen gerechtigd een procedure van ICT-Mediation conform het ICT-Mediation Reglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering te beginnen. De andere partij is verplicht actief deel te nemen aan een aanhangig gemaakte ICT-Mediation, tot welke rechtens afdwingbare verplichting in ieder geval behoort het bijwonen van ten minste één gezamenlijke bespreking van mediators en partijen, teneinde deze buitengerechtelijke vorm van geschiloplossing een kans te geven. Het staat elk der partijen vrij om op elk moment na een gezamenlijke eerste bespreking van mediators en partijen de procedure van ICT-Mediation te beëindigen. Dit artikellid verzet zich niet het initiëren van een (arbitraal) kort geding of het vragen om conservatoire rechtsmaatregelen door de partij die dat nodig acht.

Hoofdstuk 2. Dienstverlening

De in dit hoofdstuk opgenomen bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen,  van toepassing indien Flex-ICT diensten van welke aard dan ook (en al dan niet in een van de andere hoofdstukken van deze algemene voorwaarden nader uitgewerkt) aan de wederpartij verleent.

Art. 21 Uitvoering

21.1   Flex-ICT spant zich naar beste kunnen in om haar diensten met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met de wederpartij schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van Flex-ICT worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst uitdrukkelijk een voldoende bepaalbaar resultaat is toegezegd.

21.2   Flex-ICT is niet aansprakelijk voor schade of kosten alsgevolg van gebruik of misbruik van certificaten, toegangs- of identificatiecodes, tenzij het misbruik rechtstreekse is veroorzaakt door opzettelijk of bewust roekeloos handelen of nalaten van de bedrijfsleiding van Flex-ICT.

21.3   Indien de overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door één bepaalde persoon, is Flex-ICT steeds gerechtigd deze persoon te vervangen door één of meerdere personen met dezelfde en/of soortgelijke kwalificaties.

21.4   Flex-ICT is niet verplicht aanwijzingen van de wederpartij op te volgen bij de uitvoering van haar diensten, in het bijzonder niet als dit  de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten wijzigt of aanvult. Indien dergelijke aanwijzingen echter worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed overeenkomstig de gebruikelijke tarieven van Flex-ICT.

Art. 22 Service Level Agreement

22.1   Flex-ICT is slechts gebonden aan uitdrukkelijke en schriftelijke afspraken over een serviceniveau (Service Level Agreement). De wederpartij informeert Flex-ICT  onverwijld over alle omstandigheden die van invloed zijn of kunnen zijn op het serviceniveau en de beschikbaarheid daarvan.

22.2   Indien afspraken over een serviceniveau zijn gemaakt, wordt de beschikbaarheid van programmatuur, systemen en gerelateerde diensten steeds zodanig gemeten dat de vooraf door Flex-ICT aangekondigde buitengebruikstelling wegens preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van service, alsmede omstandigheden die buiten de invloedssfeer van Flex-ICT zijn gelegen, buiten beschouwing worden gelaten. Behoudens door de wederpartij te leveren tegenbewijs geldt de door Flex-ICT gemeten beschikbaarheid als volledig bewijs.

Art. 23 Back-up

23.1   Indien Flex ICT  als onderdeel van de werkzaamheden back-ups van gegevens van de wederpartij maakt, zal volgens de schriftelijk overeengekomen periodes, en bij gebreke daarvan eens per week, een volledige back-up worden gemaakt van de bij Flex-ICT in bezit zijnde gegevens van de wederpartij. Flex-ICT zal de back-up zorgvuldig en als een goed huisvader bewaren gedurende de overeengekomen termijn, en bij gebreke van afspraken daaromtrent, gedurende de bij Flex-ICT gebruikelijke termijn.

23.2   De wederpartij blijft zelf verantwoordelijk voor nakoming van alle voor hem geldende wettelijke administratie- en bewaarverplichtingen.

Hoofdstuk 3. Programmatuur

De bepalingen in dit hoofdstuk zijn, naast de Algemene Bepalingen, van toepassing indien Flex-ICT programmatuur anders dan op basis van een Saas-dienst voor gebruik ter beschikking stelt aan de wederpartij.

Art. 24 Gebruiksrecht en gebruiksbeperkingen

24.1   Flex-ICT stelt aan de wederpartij op basis van een gebruikslicentie de overeengekomen computerprogramma’s en de overeengekomen gebruikersdocumentatie gedurende de looptijd van de overeenkomst voor gebruik ter beschikking, hierna te noemen ‘de programmatuur’. Het recht tot gebruik van de programmatuur is niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar.

24.2   Flex-ICT is uitsluitend verplicht de zogeheten objectcode van de programmatuur aan de wederpartij ter beschikking te stellen. De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur gemaakte technische documentatie worden niet aan de wederpartij ter beschikking gesteld, ook niet indien de wederpartij bereid is daarvoor een financiële vergoeding te betalen.

24.3   De wederpartij leeft de overeengekomen beperkingen op het gebruiksrecht van de programmatuur, van welke aard of inhoud dan ook, steeds stipt naleven.

24.4   Indien de programmatuur blijkens de overeenkomst uitsluitend in combinatie met bepaalde apparatuur gebruikt mag worden, mag de wederpartij bij een eventuele storing van de apparatuur, de programmatuur voor de duur van de storing op andere apparatuur met dezelfde kwalificaties te gebruiken.

24.5   Flex-ICT kan verlangen dat de wederpartij de programmatuur niet eerder in gebruik neemt, dan nadat de wederpartij bij Flex-ICT, diens toeleverancier of de producent van de programmatuur één of meer voor het gebruik benodigde codes heeft verkregen. Flex-ICT mag technische maatregelen nemen ter bescherming van de programmatuur tegen onrechtmatig gebruik en/of tegen gebruik op een andere wijze of voor andere doeleinden dan is overeengekomen. De wederpartij zal nimmer technische voorzieningen die bedoeld zijn om de programmatuur te beschermen, (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.

24.6   De wederpartij mag de programmatuur uitsluitend voor het beoogde gebruik in en ten behoeve van zijn eigen bedrijf of organisatie gebruiken. De wederpartij zal de programmatuur niet gebruiken ten behoeve van derden, bijvoorbeeld in het kader van ‘Software-as-a-Service’(SaaS) of‘ outsourcing’.

24.7   De wederpartij mag de programmatuur en de dragers waarop de programmatuur is of wordt vastgelegd nooit verkopen, verhuren, vervreemden, daarop beperkte rechten verlenen of op welke wijze, voor welk doel of onder welke titel dan ook ter beschikking van een derde stellen. Evenmin zal de wederpartij een derde – al dan niet op afstand (online) – toegang geven tot de programmatuur, of de programmatuur bij een derde ter hosting onderbrengen, ook niet indien de desbetreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van de wederpartij gebruikt.

24.8   De wederpartij zal desgevraagd onverwijld zijn medewerking verlenen aan een door of ten behoeve van Flex-ICT uit te voeren onderzoek betreffende de naleving van de overeengekomen gebruiksbeperkingen. De wederpartij verleent Flex-ICT op eerste verzoek toegang tot zijn gebouwen en systemen. Flex-ICT behandelt alle vertrouwelijke bedrijfsinformatie die zij in het kader van een onderzoek van of bij de wederpartij verkrijgt, voor zover die informatie niet het gebruik van de programmatuur zelf betreft, als vertrouwelijk.

24.9   De tussen partijen gesloten overeenkomst wordt, voor zover deze de terbeschikkingstelling tot gebruik van programmatuur tot voorwerp heeft, nimmer als koopovereenkomst beschouwd.

24.10 Flex-ICT is niet verplicht tot het onderhoud van de programmatuur en/of het verlenen van ondersteuning aan gebruikers en/of beheerders van de programmatuur. Indien in afwijking van het vorenstaande Flex-ICT gevraagd wordt onderhoud en/of ondersteuning ten aanzien van de programmatuur te verlenen, kan daarvoor het aangaan van een aparte schriftelijke overeenkomst worden verlangen.

Art. 25 Aflevering en installatie

25.1   Flex-ICT zal, te zijner keuze, de programmatuur op het overeengekomen formaat gegevensdrager of, bij gebreke van afspraken daaromtrent, op een door Flex-ICT te bepalen formaat gegevensdrager afleveren, dan wel de programmatuur online voor aflevering beschikbaar stellen. Eventueel overeengekomen gebruikersdocumentatie wordt ter keuze van Flex-ICT in papieren dan wel digitale vorm in een door Flex-ICT bepaalde taal verstrekt.

25.2   Uitsluitend indien zulks is overeengekomen, installeert Flex-ICT de programmatuur bij de wederpartij . Bij gebreke van afspraken daaromtrent zal de wederpartij zelf de programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen.

Art. 26 Acceptatie

26.1   Indien partijen geen acceptatietest zijn overeengekomen, aanvaardt de wederpartij de programmatuur in de staat waarin deze zich bij aflevering bevindt (‘as is, where is’), derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken, onverminderd de verplichtingen van Flex-ICT op grond van de garantieregeling van artikel 30. In voornoemd geval zal de programmatuur bij aflevering of, indien een door Flex-ICT uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij voltooiing van de installatie, gelden als geaccepteerd door de wederpartij. 

26.2   Indien tussen partijen een acceptatietest is overeengekomen, zijn de artikelen 26.3 tot en met 26.10 van toepassing.

26.3   Daar waar in deze algemene voorwaarden sprake is van ‘fouten’ wordt daaronder verstaan het substantieel niet voldoen van de programmatuur aan de door Flex-ICT schriftelijk uitdrukkelijk kenbaar gemaakte functionele of technische specificaties van de programmatuur, en, ingeval de programmatuur geheel of gedeeltelijk maatwerkprogrammatuur betreft, aan de schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen functionele of technische specificaties. Er is alleen sprake van een fout als de wederpartij deze kan aantonen en reproduceren. De wederpartij moet fouten onverwijld melden. Flex-ICT heeft geen enkele verplichting met betrekking tot andere gebreken in of aan de programmatuur dan fouten in de zin van deze algemene voorwaarden.

26.4   Indien een acceptatietest is overeengekomen, bedraagt de testperiode veertien dagen na aflevering of, indien een door Flex-ICT uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, veertien dagen na voltooiing van de installatie. Gedurende de testperiode is de wederpartij niet gerechtigd de programmatuur voor productieve of operationele doeleinden te gebruiken. De wederpartij zal de overeengekomen acceptatie-test met gekwalificeerd personeel en met voldoende omvang en diepgang uitvoeren.

26.5   Indien een acceptatietest is overeengekomen, is de wederpartij verplicht te toetsen of de afgeleverde programmatuur beantwoordt aan de door Flex-ICT schriftelijk, uitdrukkelijk kenbaar gemaakte functionele of technische specificaties en, indien en voor zover de programmatuur geheel of gedeeltelijk maatwerkprogrammatuur betreft, aan de schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen functionele of technische specificaties.

26.6   De programmatuur is geaccepteerd:

  1. indien partijen een acceptatietest zijn overeengekomen: op de eerste dag na de testperiode, of
  2. indien Flex-ICT vóór het einde van de testperiode een testrapport als bedoeld in artikel 26.7 ontvangt: op het moment dat de in dat testrapport genoemde fouten zijn hersteld, onverminderd de aanwezigheid van fouten die volgens artikel 26.8 aan acceptatie niet in de weg staan, of
  3. indien de wederpartij enig gebruik maakt van de programmatuur voor productieve of operationele doeleinden: op het moment van ingebruikneming.

26.7   Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten bevat, zal de wederpartij uiterlijk op de laatste dag van de testperiode de testresultaten schriftelijk, overzichtelijk, gedetailleerd en begrijpelijk aan Flex-ICT rapporteren. Flex-ICT zal naar beste vermogen proberen de gemelde fouten binnen een redelijke termijn te herstellen, waarbij aanbrenging van tijdelijke oplossingen, programma-omwegen of probleemvermijdende beperkingen zijn toegestaan.

26.8   De wederpartij mag de acceptatie van de programmatuur niet onthouden om redenen die niet verband houden met de tussen partijen schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet vanwege het bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die de operationele of productieve ingebruikneming van de programmatuur redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd de verplichting van Flex-ICT om deze kleine fouten in het kader van de garantieregeling van artikel 30 te herstellen. Acceptatie mag ook niet worden onthouden vanwege aspecten van de programmatuur die slechts subjectief beoordeeld kunnen worden, zoals esthetische aspecten van gebruikersinterfaces.

26.9   Indien de programmatuur in fasen en/of onderdelen wordt afgeleverd en getest, doet de niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel niets af aan de acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel.

26.10 Acceptatie van de programmatuur op een der wijzen als bedoeld in dit artikel vrijwaart  Flex-ICT voor de nakoming van haar verplichtingen betreffende de terbeschikkingstelling en aflevering van de programmatuur en, indien tevens de installatie van de programmatuur is overeengekomen, van haar verplichtingen betreffende de installatie. Acceptatie van de programmatuur doet niets af aan de rechten van de wederpartij op grond van artikel 26.8 betreffende kleine gebreken en artikel 30 betreffende de garantie.

Art. 27 Beschikbaarstelling

27.1   Flex-ICT stelt de programmatuur binnen een redelijke termijn na het aangaan van de overeenkomst ter beschikking van de wederpartij.

27.2   Na het einde van de overeenkomst, zal de wederpartij alle in zijn bezit zijnde exemplaren van de programmatuur onverwijld aan Flex-ICT retourneren. Indien is overeengekomen dat de wederpartij bij het einde van de overeenkomst de desbetreffende exemplaren zal vernietigen, meldt de wederpartij Flex-ICT onverwijld schriftelijk als de vernietiging heeft plaatsgevonden. Flex-ICT is bij of na het einde van de overeenkomt niet verplicht bijstand te verlenen met het oog op een door de wederpartij gewenste dataconversie.

Art. 28 Gebruiksrechtvergoeding

28.1   De voor het recht tot gebruik door de wederpartij te betalen vergoeding is verschuldigd op de overeengekomen tijdstippen, of bij gebreke aan een overeengekomen tijdstip:

  1. indien partijen niet zijn overeengekomen dat Flex-ICT zorgdraagt voor installatie van de programmatuur: bij aflevering van de programmatuur; of ingeval van periodiek verschuldigde gebruiksrechtvergoedingen bij aflevering van de programmatuur en vervolgens bij aanvang van iedere nieuwe gebruiksrechttermijn;
  2. indien partijen zijn overeengekomen dat Flex-ICT zorgdraagt voor installatie van de programmatuur: bij voltooiing van die installatie; of ingeval van periodiek verschuldigde gebruiksrechtvergoedingen bij voltooiing van die installatie en vervolgens bij aanvang van iedere nieuwe gebruiksrechttermijn.

Art. 29 Wijzigingen in de programmatuur

29.1   Behoudens uitzonderingen in de wet, is de wederpartij niet gerechtigd de programmatuur te wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Flex-ICT. Flex-ICT is niet verplicht toestemming te verlenen en kan voorwaarden aan toestemming verbinden. De wederpartij draagt het volle risico van alle door of in opdracht van de wederpartij door derden – al dan niet met toestemming van Flex ICT – aangebrachte wijzigingen.

Art. 30 Garantie

30.1   Flex-ICT spant zich naar beste vermogen in om fouten binnen een redelijke termijn te herstellen, indien deze binnen een periode van drie maanden na aflevering, of, indien een acceptatietest is overeen gekomen, binnen drie maanden na acceptatie gedetailleerd omschreven schriftelijk bij Flex-ICT zijn gemeld. Flex-ICT staat niet in voor de geschiktheid van de programmatuur voor het feitelijke en/of beoogde gebruik. Flex-ICT garandeert evenmin dat programmatuur zonder onderbreking werkt en/of dat alle fouten worden verbeterd. Het herstel wordt gratis uitgevoerd, tenzij niet voor een vaste prijs programmatuur is ontwikkeld in opdracht van de wederpartij, in welk geval Flex-ICT volgens gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening brengt.

30.2   Flex-ICT kan volgens de gebruikelijke tarieven kosten van herstel in rekening brengen, indien sprake is van gebruiksfouten, onoordeelkundig gebruik van de wederpartij of andere niet aan Flex-ICT toe te rekenen oorzaken. De herstelverplichting vervalt, indien de wederpartij zonder schriftelijke toestemming van Flex-ICT wijzigingen in de programmatuur aanbrengt of laat aanbrengen.

30.3   Flex-ICT bepaalt hoe en wanneer fouten herstelt worden. Flex-ICT is gerechtigd tijdelijke oplossingen, programma-omwegen of probleemvermijdende beperkingen in de programmatuur aan te brengen.

30.4   Flex-ICT is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.

30.5   Flex-ICT heeft geen enkele verplichting van welke aard of inhoud dan ook ter zake van fouten die na de in artikel 30.2 bedoelde garantieperiode zijn gemeld.

Art. 31 Programmatuur van toeleveranciers

31.1   Indien en voor zover Flex-ICT programmatuur van derden ter beschikking stelt aan de wederpartij, zijn, voor wat betreft die programmatuur, de (licentie)- voorwaarden van desbetreffende derden in de verhouding tussen Flex-ICT en de wederpartij van toepassing, met terzijdestelling van afwijkende bepalingen in deze algemene voorwaarden, mits de toepasselijkheid van de (licentie)-voorwaarden van die derden door Flex-ICT schriftelijk aan de wederpartij is medegedeeld en die voorwaarden vóór of bij het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij zijn verstrekt. In afwijking van voorgaande zin komt de wederpartij geen beroep toe op een nalaten van Flex-ICT om te voldoen aan de informatieverplichting, indien de wederpartij een partij betreft als bedoeld in artikel 6:235 lid 1 of lid 3 BW.

31.2   Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen de wederpartij en Flex-ICT om welke reden dan ook niet van toepassing zijn of buiten toepassing worden verklaard, gelden deze algemene voorwaarden onverkort.

Hoofdstuk 4. Onderhoud van programmatuur en support

De in dit hoofdstuk opgenomen bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen en de bepalingen van het hoofdstuk ‘Dienstverlening’, van toepassing indien Flex-ICT diensten verricht op het gebied van onderhoud van programmatuur en ondersteuning (support) bij het gebruik van programmatuur.

Art. 32 Onderhoudsdiensten

32.1   Indien overeengekomen onderhoudt Flex-ICT de in de overeenkomst vermelde programmatuur. De onderhoudsverplichting omvat het herstel van fouten in de programmatuur in de zin van artikel 26.3 en – als dit schriftelijk is overeengekomen – het ter beschikking stellen van nieuwe versies van de programmatuur overeenkomstig artikel 33.

32.2   De wederpartij zal geconstateerde fouten in de programmatuur gedetailleerd melden. Na ontvangst van de melding spant Flex-ICT zich overeenkomstig haar gebruikelijke procedures naar beste vermogen in om fouten te herstellen en/of verbeteringen aan te brengen in latere nieuwe versies van de programmatuur. De resultaten zullen afhankelijk van de urgentie en het versie- en releasebeleid van Flex-ICT op de door Flex-ICT te bepalen wijze en termijn aan de wederpartij ter beschikking worden gesteld. Flex-ICT mag tijdelijke oplossingen, programma-omwegen, of probleemvermijdende beperkingen in de programmatuur aanbrengen. De wederpartij zal zelf de gecorrigeerde programmatuur dan wel de beschikbaar gestelde nieuwe versie van de programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen.

32.3   Het bepaalde in de artikelen 30.3 en 30.4 vindt overeenkomstige toepassing.

32.4   Indien Flex-ICT het onderhoud online verricht, draagt de wederpartij tijdig zorg voor een deugdelijke infrastructuur en netwerkfaciliteiten.

32.5   De wederpartij verleent alle door Flex-ICT verlangde medewerking aan het onderhoud, waaronder de tijdelijke staking van het gebruik van de programmatuur en het maken van een back-up van alle data.

32.6   Indien het onderhoud betrekking heeft op niet door Flex-ICT geleverde programmatuur, stelt de wederpartij, indien Flex-ICT dit voor het onderhoud nodig of wenselijk acht, de broncode en de technische (ontwikkel)documentatie van de programmatuur (waaronder begrepen datamodellen, ontwerpen, change-logs e.d.) ter beschikking. De wederpartij staat  in voor zijn gerechtigdheid tot zodanige terbeschikkingstelling. De wedepartij verleent Flex-ICT het recht om de programmatuur, inclusief de broncode en technische (ontwikkel)documentatie, te gebruiken en te wijzigen in het kader van het uitvoeren van het overeengekomen onderhoud.

32.7   Het onderhoud door Flex-ICT laat de eigen verantwoordelijkheid van de wederpartij voor het beheer van de programmatuur, waaronder controle van de instellingen en de wijze waarop de resultaten van het gebruik van de programmatuur worden ingezet, onverlet. De wederpartij zal zelf (hulp)programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur, overige programmatuur en gebruiksomgeving aanpassen en de door de wederpartij gewenste interoperabiliteit bewerkstelligen.

Art. 33 Nieuwe versies van programmatuur

33.1   Het onderhoud omvat uitsluitend de terbeschikkingstelling van nieuwe versies van de programmatuur indien en voor zover dit schriftelijk is overeengekomen. Indien het onderhoud de terbeschikkingstelling van nieuwe versies van de programmatuur omvat, dan vindt die terbeschikkingstelling plaats ter discretie van Flex-ICT.

33.2   Drie maanden na het beschikbaar stellen van een verbeterde versie is Flex-ICT in ieder geval niet meer verplicht tot herstel van fouten in de voorgaande versie en het verlenen van ondersteuning en/of onderhoud van een voorgaande versie.

33.3   Flex-ICT kan het aangaan van een nadere schriftelijke overeenkomst verlangen voor de terbeschikkingstelling van een versie met nieuwe functionaliteit aan de wederpartij. Voor de terbeschikkingstelling kan een nadere vergoeding worden gevraagd. Flex-ICT kan uit een vorige versie van de programmatuur functionaliteit ongewijzigd overnemen, maar staat er niet voor in dat elke nieuwe versie dezelfde functionaliteit bevat als de voorgaande versie. Flex-ICT is niet gehouden specifiek voor de wederpartij bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de programmatuur te handhaven, te wijzigen of toe te voegen.

33.4   Flex-ICT kan van de wedepartij verlangen dat hij zijn systeem (apparatuur, programmatuur e.d.) aanpast, indien dat noodzakelijk is voor het goed functioneren van een nieuwe versie van de programmatuur.

Art. 34 Supportdiensten

34.1   Indien de dienstverlening van Flex-ICT op grond van de overeenkomst tevens ondersteuning (support) aan gebruikers en/of beheerders van de programmatuur omvat, adviseert Flex-ICT telefonisch of per e-mail over het gebruik en het functioneren van de in de overeenkomst genoemde programmatuur. Flex-ICT kan voorwaarden stellen aan de kwalificaties en het aantal personen dat voor ondersteuning in aanmerking komt. Flex-ICT behandelt deugdelijk onderbouwde verzoeken om ondersteuning binnen een redelijke termijn volgens de bij hem gebruikelijke procedures. Flex-ICT staat niet in voor de juistheid, volledigheid of tijdigheid van reacties of geboden ondersteuning. Ondersteuning wordt verricht op werkdagen tijdens de gebruikelijke openingstijden van Flex-ICT.

34.2   Indien de dienstverlening van Flex-ICT volgens de overeenkomst tevens het verlenen van zogeheten ‘standby-diensten’ omvat, zal Flex-ICT één of meer personeelsleden beschikbaar houden tijdens de overeengekomen dagen en tijden. In dat geval is de wedepartij gerechtigd bij spoedeisendheid de ondersteuning van de beschikbaar gehouden personeelsleden in te roepen, indien er sprake is van een ernstige storing in het functioneren van de programmatuur. Flex-ICT staat niet in voor het tijdig verhelpen van alle storingen.

34.3   Het onderhoud en de andere overeengekomen diensten als bedoeld in dit hoofdstuk worden uitgevoerd met ingang van de dag waarop de overeenkomst is aangegaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Art. 35 Vergoeding

35.1   Als geen uitdrukkelijk betalingsschema is overeengekomen, zijn alle bedragen die betrekking hebben op onderhoud van programmatuur en de andere in de overeenkomst vastgelegde diensten bedoeld in dit hoofdstuk, telkens vooraf per kalendermaand verschuldigd.

35.2   Bedragen voor het onderhoud van de programmatuur en de andere in de overeenkomst vastgelegde diensten als bedoeld in dit hoofdstuk zijn verschuldigd vanaf aanvang van de overeenkomst. De vergoeding voor onderhoud en andere diensten is verschuldigd ongeacht of de wederpartij de programmatuur in gebruik heeft (genomen) of gebruikmaakt van de mogelijkheid tot onderhoud of ondersteuning.

Hoofdstuk 5. Advisering en consultancy

De in dit hoofdstuk opgenomen bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen en de bepalingen van het hoofdstuk ‘Dienstverlening’, van toepassing indien Flex-ICT advisering of consultancydiensten verleent.

Art. 36 Uitvoering advies en consultancydiensten

36.1   De doorlooptijd van een opdracht op het gebied van consultancy of advisering is afhankelijk van diverse factoren en omstandigheden, zoals de kwaliteit van de gegevens, de informatie die de wedepartij verstrekt en de medewerking van de wederpartij en relevante derden. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, verbindt Flex-ICT zich daarom niet tevoren aan een doorlooptijd van de opdracht.

36.2   De dienstverlening van Flex-ICT wordt uitsluitend verricht op de voor haar gebruikelijke werkdagen en -tijden.

36.3   Het gebruik dat de wederpartij maakt van een door Flex-ICT afgegeven advies en/of consultancyrapport is steeds voor risico van de wederpartij. De bewijslast dat (de wijze van) advies- en consultancydiensten niet voldoen aan hetgeen schriftelijk is overeengekomen of aan hetgeen van een redelijk handelend en bekwaam adviseur mag worden verwacht, berust geheel bij de wedepartij, onverminderd de mogelijk van Flex-ICT met alle middelen rechtens tegenbewijs te leveren.

36.4   Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Flex-ICT, is het de wederpartij verboden een mededeling aan een derde te doen over de werkwijze, de methoden en technieken van Flex-ICT en/of de inhoud van de adviezen of rapportages van Flex-ICT. De wederpartij zal de adviezen of rapportages van Flex-ICT niet aan een derde verstrekken of anderszins openbaar maken.

Art. 37 Rapportage

37.1   Flex-ICT informeert de wedepartij periodiek op de schriftelijk overeengekomen wijze over de voortgang van de werkzaamheden. De wederpartij meldt op voorhand Flex-ICT schriftelijk de omstandigheden die voor Flex-ICT van belang zijn of kunnen zijn, zoals de wijze van rapporteren, de vraagpunten waarvoor de wedepartij aandacht wenst, prioriteitenstelling van de wederpartij, beschikbaarheid van middelen en personeel van de wederpartij en bijzondere of voor Flex-ICT mogelijk onbekende feiten of omstandigheden. De wederpartij draagt zorg voor de verdere verspreiding en kennisneming van door Flex-ICT verstrekte inlichtingen binnen de organisatie van de wederpartij en de beoordeling van deze inlichtingen. Flex-ICT wordt geïnformeerd over de uitkomst van de beoordeling.

Art. 38 Vergoeding

38.1   Behoudens andersluidende afspraken over de vergoeding, worden de vergoedingen voor de in dit hoofdstuk bedoelde diensten per kalendermaand achteraf aan Flex-ICT voldaan.

Hoofdstuk 6. Detacheringsdiensten

De in dit hoofdstuk opgenomen bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen en de bepalingen van het hoofdstuk ‘Dienstverlening’, van toepassing indien Flex-ICT een of meer medewerkers aan de wederpartij ter beschikking stelt teneinde onder toezicht en leiding van de wederpartij werkzaam te zijn.

Art. 39 Detacheringsdiensten

39.1   Flex-ICT stelt de in de overeenkomst genoemde medewerker ter beschikking aan de wederpartij om onder leiding en toezicht van de wederpartij werkzaamheden te verrichten. De resultaten van de werkzaamheden zijn voor risico van de wederpartij. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt de medewerker veertig uur per week tijdens de voor Flex-ICT gebruikelijke werkdagen aan de wederpartij ter beschikking gesteld.

39.2   De wederpartij kan de ter beschikking gestelde medewerker alleen voor andere dan afgesproken werkzaamheden inzetten, als Flex-ICT hiermee vooraf schriftelijk instemt. 

39.3   De wederpartij mag de ter beschikking gestelde medewerker alleen aan een derde uitlenen om onder leiding en toezicht van die derde werkzaam te zijn, als dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen.

39.4   Flex-ICT spant zich er voor in dat de ter beschikking gestelde medewerker gedurende de duur van de overeenkomst beschikbaar blijft voor arbeid tijdens de overeengekomen dagen, behoudens bij ziekte of uitdiensttreding van de medewerker. Ook indien de overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, is Flex-ICT steeds gerechtigd na overleg met de wederpartij deze persoon te vervangen door één of meerdere personen met dezelfde kwalificaties.

39.5   De wederpartij is gerechtigd om vervanging van de ter beschikking gestelde medewerker te verzoeken (i) indien de ter beschikking gestelde medewerker aantoonbaar niet aan uitdrukkelijk overeengekomen kwaliteitseisen voldoet en de wederpartij dit binnen drie werkdagen na de aanvang van de werkzaamheden gemotiveerd aan Flex-ICT kenbaar maakt, dan wel (ii) ingeval van langdurige ziekte of uitdiensttreding van de ter beschikking gestelde medewerker. Flex-ICT zal aan het verzoek onverwijld met prioriteit aandacht geven. Flex-ICT staat niet in voor het steeds mogelijk zijn van vervanging. Indien vervanging niet of niet onverwijld mogelijk is, vervallen de aanspraken van de wederpartij op verdere nakoming van de overeenkomst evenals alle aanspraken van de wederpartij wegens niet-nakoming van de overeenkomst. Betalingsverplichtingen van de wederpartij betreffende de verrichte werkzaamheden blijven onverminderd in stand.

Art. 40 Duur van de detacheringsovereenkomst

40.1   In afwijking van hetgeen bepaald is in artikel 4 van deze algemene voorwaarden geldt dat indien partijen omtrent de duur van detachering niets zijn overeengekomen, de overeenkomst een looptijd heeft voor onbepaalde duur, in welk geval elke partij een opzegtermijn van één kalendermaand heeft na de eventuele initiële looptijd. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.

Art. 41 Arbeidsduur, werktijden en arbeidsomstandigheden

41.1   De werktijden, rusttijden en arbeidsduur van de ter beschikking gestelde medewerker zijn gelijk aan de bij de wederpartij gebruikelijke tijden en duur. De wederpartij staat er voor in dat de werk- en rusttijden en de arbeidsduur voldoen aan de ter zake relevante wet- en regelgeving.

41.2   De wederpartij informeert Flex-ICT over een voorgenomen (tijdelijke) sluiting van zijn bedrijf of organisatie.

41.3   De wederpartij is jegens Flex-ICT en de ter beschikking gestelde medewerker verplicht de relevante wet- en regelgeving op het gebied van de veiligheid van de werkplek en de arbeidsomstandigheden te waarborgen.

Art. 42 Overwerkvergoeding en reistijd

42.1   Indien de ter beschikking gestelde medewerker in opdracht of op verzoek van de wederpartij per dag langer werkt dan het overeengekomen of gebruikelijke aantal werkuren, of werkzaam is buiten de bij Flex-ICT gebruikelijke werkdagen, is de wederpartij voor deze uren het overeengekomen overwerktarief of, bij gebreke van een overeengekomen overwerktarief, het bij Flex-ICT gebruikelijke overwerktarief verschuldigd. Desgevraagd informeert Flex-ICT de wederpartij over de geldende overwerktarieven.

42.2   Kosten en reistijd worden aan de wederpartij in rekening gebracht overeenkomstig de bij Flex-ICT gebruikelijke regels en maatstaven. Desgevraagd informeert Flex-ICT de wederpartij over de daarvoor gebruikelijke regels en maatstaven.

Art. 43 Inlenersaansprakelijkheid en overige aansprakelijkheid

43.1   Flex-ICT draagt zorg voor de tijdige en volledige afdracht van de voor de ter beschikking gestelde medewerker in verband met de overeenkomst met de wederpartij te betalen loonbelasting, premies voor sociale verzekeringen en omzetbelasting. Flex-ICT vrijwaart de wederpartij voor alle vorderingen van de belastingdienst dan wel van de instanties voor uitvoering van sociale verzekeringswetgeving die vanwege de overeenkomst met de wederpartij verschuldigd zijn, onder de voorwaarde dat de wederpartij Flex-ICT onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de vordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Flex-ICT. De wederpartij zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Flex-ICT verlenen om zich, indien nodig in naam van de wederpartij, tegen deze vorderingen te verweren.

43.2   Flex-ICT is niet aansprakelijkheid voor de kwaliteit van de resultaten van werkzaamheden die onder toezicht en leiding van de wederpartij tot stand zijn gekomen.

Hoofdstuk 7. Koop van apparatuur

De in dit hoofdstuk opgenomen bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen, van toepassing indien Flex-ICT apparatuur van welke aard dan ook en/of andere zaken (stoffelijke objecten) verkoopt aan de wederpartij.

Art. 44 Koop en verkoop

44.1   Flex-ICT verkoopt de apparatuur en/of andere zaken naar aard en aantal zoals schriftelijk overeengekomen, gelijk de wederpartij deze van Flex-ICT koopt.

44.2   Flex-ICT staat niet in voor  de geschiktheid voor het feitelijke en/of beoogde gebruik door de wederpartij van de apparatuur en/of zaken bij aflevering, tenzij in de schriftelijke overeenkomst de gebruiksdoeleinden duidelijk en zonder voorbehoud zijn gespecificeerd.

44.3   Onder de verkoopverplichting van Flex-ICT zijn de montage- en installatiematerialen, programmatuur, ver- en gebruiksartikelen, batterijen, stempels, inkt(cartridges), tonerartikelen, kabels en accessoires niet begrepen.

44.4   Flex-ICT staat er niet voor in dat de bij de apparatuur en/of zaken behorende montage-, installatie- en gebruiksvoorschriften foutloos zijn en dat de apparatuur en/of zaken de eigenschappen bezitten die in deze voorschriften zijn vermeld.

Art. 45 Aflevering

45.1   De door Flex-ICT aan de wederpartij verkochte apparatuur en/of zaken worden af-magazijn geleverd. Slechts indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal Flex-ICT de aan de wederpartij verkochte zaken afleveren of laten afleveren op een door de wederpartij aangewezen plaats. In dat geval zal Flex-ICT de wederpartij, zo mogelijk vóór de aflevering, in kennis stellen van het tijdstip waarop zij of de ingeschakelde vervoerder voornemens is de apparatuur en/of zaken af te leveren.

45.2   In de koopprijs van de apparatuur en/of zaken zijn de kosten van vervoer, verzekering, takel- en hijswerk, inhuur van tijdelijke voorzieningen, e.d. niet inbegrepen. Deze kosten komen in voorkomend geval voor rekening van de wederpartij.

45.3   Indien de wederpartij Flex-ICT verzoekt tot verwijdering van oude materialen (zoals netwerken, kasten, kabelgoten, verpakkingsmaterialen, apparatuur) dan wel indien Flex-ICT daartoe wettelijk verplicht is, kan Flex-ICT dit verzoek door middel van een schriftelijke opdracht accepteren tegen de bij hem gebruikelijke tarieven. Indien en voor zover het Flex-ICT wettelijk niet is toegestaan betaling van een vergoeding te verlangen (bijv. in het kader van de zogeheten ‘oud voor nieuw regeling’), zal deze vergoeding niet van de wederpartij worden gevraagd.

45.4   Indien partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen, zal Flex-ICT de apparatuur en/of zaken (laten) installeren, (laten) configureren en/of (laten) aansluiten. In de eventuele verplichting tot installatie en/of configuratie van apparatuur door Flex-ICT zijn het uitvoeren van dataconversie en het installeren van software niet inbegrepen. Flex-ICT is niet verantwoordelijk voor het verkrijgen van eventueel benodigde vergunningen.

45.5   Flex-ICT is gerechtigd de overeenkomst in deelleveringen uit te voeren.

Art. 46 Proefopstelling

46.1   Slechts indien dit schriftelijk is overeengekomen, is Flex-ICT gehouden tot het plaatsen van een proefopstelling met betrekking tot de apparatuur waarvoor de wederpartij belangstelling heeft. Flex-ICT mag aan een proefopstelling (financiële) voorwaarden verbinden. Een proefopstelling behelst het tijdelijk op zicht plaatsen van apparatuur in een standaarduitvoering, exclusief accessoires, in een door de wederpartij ter beschikking gestelde ruimte, alvorens de wederpartij definitief besluit de desbetreffende apparatuur te kopen. De wederpartij is aansprakelijk voor gebruik, beschadiging, diefstal of verlies van apparatuur die onderdeel uitmaakt van een proefopstelling.

Art. 47 Omgevingseisen

47.1   De wederpartij is verantwoordelijk voor een omgeving die voldoet aan de door Flex-ICT gespecificeerde vereisten voor de apparatuur en/of zaken, onder meer betreffende de temperatuur, luchtvochtigheid en technische omgevingseisen.

47.2   De wederpartij zorgt ervoor dat door derden uit te voeren werkzaamheden, zoals bouwkundige werkzaamheden, adequaat en tijdig worden verricht.

Art. 48 Garantie

48.1   Flex-ICT spant zich er naar beste vermogen voor in, dat materiaal- en fabricagefouten in de verkochte apparatuur en/of andere verkochte zaken, alsmede in onderdelen die door Flex-ICT in het kader van garantie zijn geleverd, binnen redelijke termijn kosteloos worden herstelt, indien deze fouten binnen een periode van drie maanden na aflevering gedetailleerd omschreven bij Flex-ICT zijn gemeld. Indien herstel naar het redelijk oordeel van Flex-ICT niet mogelijk is, herstel te lang duurt of als aan herstel onevenredig hoge kosten zijn verbonden, is Flex-ICT gerechtigd de apparatuur en/of de zaken kosteloos te vervangen door andere, soortgelijke, maar niet noodzakelijkerwijs identieke apparatuur en/of zaken. Dataconversie die noodzakelijk is als gevolg van herstel of vervanging, valt buiten de garantie. Alle vervangen onderdelen worden eigendom van Flex-ICT. De garantieverplichting vervalt indien fouten in de apparatuur, zaken of in de onderdelen geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, van buiten komende oorzaken zoals brand- of waterschade, of indien de wederpartij zonder toestemming van Flex-ICT wijzigingen in de apparatuur of in de onderdelen die door Flex-ICT in het kader van garantie zijn geleverd, aanbrengt of laat aanbrengen Flex-ICT zal een zodanige toestemming niet op onredelijke gronden onthouden.

48.2   Ieder ander of verdergaand beroep van de wederpartij op non-conformiteit van de geleverde apparatuur en/of zaken dan het bepaalde in artikel 48.1 is uitgesloten.

48.3   Kosten van werkzaamheden en herstel buiten deze garantie worden door Flex-ICT in rekening gebracht conform zijn gebruikelijke tarieven.

48.4   Flex-ICT heeft uit hoofde van de koopovereenkomst geen enkele verplichting ter zake van fouten en/of andere gebreken die na afloop van de in artikel 48.1 bedoelde garantieperiode zijn gemeld.

Art. 49 Apparatuur van toeleverancier

49.1   Indien en voor zover Flex-ICT apparatuur afkomstig van een derde aan de wederpartij verkoopt, zullen, voor wat betreft die apparatuur, in de verhouding tussen Flex-ICT en de wederpartij de verkoopvoorwaarden van die derde toepassing vinden, met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in deze algemene voorwaarden, mits de toepasselijkheid van de verkoopvoorwaarden van die derde door Flex-ICT schriftelijk aan de wederpartij zijn medegedeeld en die voorwaarden bovendien vóór of bij het sluiten van de overeenkomst zijn verstrekt aan de wederpartij. In afwijking van voorgaande komt aan wederpartij geen beroep toe op een nalaten van Flex-ICT om te voldoen aan voornoemde informatieverplichting, indien de wederpartij een partij betreft als bedoeld in artikel 6:235 lid 1 of lid 3 BW.

49.2 Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen de wederpartij en Flex-ICT om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze algemene voorwaarden onverkort.

Hoofdstuk 8. Huur van apparatuur

De in dit hoofdstuk opgenomen bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen, van toepassing indien Flex-ICT apparatuur van welke aard dan ook aan de wederpartij verhuurt.

Art. 50 Huur en verhuur

50.1   Flex-ICT verhuurt de wederpartij de in de huurovereenkomst genoemde apparatuur en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie.

50.2   In de verhuur is de terbeschikkingstelling van programmatuur op separate gegevensdragers en de gebruiks- en verbruiksartikelen die nodig zijn voor het gebruik van de apparatuur, zoals batterijen, inkt(cartridges), tonerartikelen, kabels en accessoires, niet begrepen.

50.3   De huur vangt op de dag van terbeschikkingstelling van de apparatuur aan de wederpartij aan.

Art. 51 Voorinspectie

51.1   Flex-ICT kan vóór of bij gelegenheid van de terbeschikkingstelling bij wijze van voorinspectie in aanwezigheid van de wederpartij een beschrijving van de staat van de apparatuur opstellen, met vermelding van geconstateerde gebreken. Flex-ICT kan verlangen dat de wederpartij het opgestelde rapport met deze beschrijving voor akkoord ondertekent alvorens Flex-ICT de apparatuur aan de wederpartij in gebruik verstrekt. De in die staat vermelde gebreken in de apparatuur komen voor rekening van Flex-ICT. Partijen zullen bij constatering van gebreken overeenkomen of, en zo ja op welke wijze en op welke termijn het herstel van de in de beschrijving vermelde gebreken geschiedt.

52.2   Als de wederpartij niet (voldoende) meewerkt aan de voorinspectie als bedoeld in artikel 51.1, heeft Flex-ICT het recht om deze inspectie buiten aanwezigheid van de wederpartij uit te voeren en het rapport zelf op te stellen. Dit rapport is bindend voor de wederpartij.

52.3   Indien geen voorinspectie wordt uitgevoerd, wordt de wederpartij geacht de apparatuur in goede en onbeschadigde staat te hebben ontvangen.

Art. 53 Gebruik van de apparatuur

53.1   De wederpartij gebruikt de apparatuur uitsluitend in overeenstemming met de op grond van de overeenkomst beoogde bestemming en op de in die overeenkomst genoemde locaties in en ten behoeve van zijn eigen organisatie of bedrijf. Gebruik van de apparatuur door of ten behoeve van derden is niet toegestaan. Het recht tot gebruik van de apparatuur is niet overdraagbaar. Het is de wederpartij niet toegestaan de apparatuur aan een derde in onderhuur te geven of het een derde anderszins in (mede-)gebruik te geven.

53.2   De wederpartij zal de apparatuur zelf installeren, monteren en gebruiksgereed maken.

53.3   De wederpartij mag de apparatuur of enig deel daarvan niet als onderpand of zekerheidsobject, op welke wijze dan ook, gebruiken of op andere wijze daarover te beschikken.

53.4   De wederpartij zal de apparatuur zorgvuldig gebruiken en als goed huisvader onder zich houden. De wederpartij neemt voldoende maatregelen ter voorkoming van schade en zal Flex-ICT bij schade aan de apparatuur onverwijld in kennis stellen. De wederpartij is voor schade aan de apparatuur jegens Flex-ICT aansprakelijk. In alle gevallen is de wederpartij gedurende de verhuur aan hem jegens Flex-ICT aansprakelijk ingeval van diefstal, verlies of verduistering van de apparatuur.

53.5   Het is de wederpartij verboden de apparatuur geheel of gedeeltelijk te veranderen of daaraan iets toe te voegen. Indien in voorkomend geval toch veranderingen of toevoegingen zijn aangebracht, maakt de wederpartij deze uiterlijk bij het einde van de huurovereenkomst ongedaan of verwijdert het.

53.6   Gebreken aan de door of in opdracht van de wederpartij aan de apparatuur aangebrachte veranderingen en toevoegingen en alle uit die veranderingen of toevoegingen voortvloeiende gebreken aan de apparatuur, zijn geen gebreken in de zin van artikel 7:204 BW. De wederpartij heeft ter zake van deze gebreken geen enkele aanspraak jegens Flex-ICT en is derhalve niet gehouden tot herstel of onderhoud van deze gebreken.

53.7   De wederpartij heeft geen aanspraak op enige vergoeding in verband met door de wederpartij aangebrachte veranderingen van, dan wel toevoegingen aan, de gehuurde apparatuur die bij of na het einde van de huurovereenkomst, om welke reden dan ook, niet ongedaan gemaakt of verwijderd zijn.

53.8   De wederpartij zal Flex-ICT terstond schriftelijk in kennis stellen van een eventueel beslag op de apparatuur, onder opgave van de identiteit van de beslaglegger en de grond voor beslag. De wederpartij zal de beslag leggende deurwaarder onverwijld inzage geven in de huurovereenkomst.

Art. 54 Onderhoud van gehuurde apparatuur

54.1   De wederpartij onderhoudt de gehuurde apparatuur niet zelf, noch laat hij het door een derde onderhouden.

54.2   De wederpartij maakt door hem geconstateerde gebreken in de gehuurde apparatuur terstond schriftelijk kenbaar. Flex-ICT spant zich naar beste kunnen in, om bij wijze van correctief onderhoud de gebreken in de apparatuur die voor haar rekening komen, binnen een redelijke termijn te herstellen. Flex-ICT is tevens gerechtigd, doch niet verplicht, tot het uitvoeren van preventief onderhoud aan de apparatuur. De wederpartij stelt Flex-ICT desgevraagd in de gelegenheid correctief en/of preventief onderhoud uit te voeren. Partijen zullen tevoren in goed overleg de dagen en tijdstippen waarop onderhoud plaatsvindt met elkaar bespreken. Gedurende de onderhoudsperiode heeft de wederpartij geen recht op vervangende apparatuur.

54.3   Uitgesloten van de verplichting tot herstel van gebreken zijn: – het herstel van door de wederpartij bij het aangaan van de huurovereenkomst aanvaarde gebreken; – het herstel van door oorzaken van buitenaf veroorzaakte gebreken; – het herstel van gebreken die aan de wederpartij, zijn personeelsleden en/of door de wederpartij ingeschakelde derden kunnen worden toegerekend; – het herstel van gebreken veroorzaakt door onzorgvuldig, onjuist of onoordeelkundig gebruik of gebruik in strijd met de documentatie; – het herstel van gebreken veroorzaakt door gebruik van de apparatuur in strijd met de gebruiksbestemming; – het herstel van gebreken die het gevolg zijn van ongeautoriseerd aan de apparatuur aangebrachte wijzigingen of toevoegingen.

54.4   Indien Flex-ICT de in het vorige lid bedoelde gebreken herstelt of laat herstellen, komen de daaraan verbonden kosten voor rekening van de wederpartij volgens de gebruikelijke tarieven van Flex-ICT.

54.5   Flex-ICT is steeds gerechtigd herstel van gebreken achterwege te laten en de apparatuur door andere, soortgelijke, maar niet noodzakelijkerwijs identieke apparatuur te vervangen.

54.6   Flex-ICT is nimmer gehouden tot herstel of reconstructie van verloren gegane data.

Art. 55 Eindinspectie en teruggave

55.1   De wederpartij geeft de apparatuur bij het einde van de huurovereenkomst in de oorspronkelijke staat aan Flex-ICT terug. De kosten van vervoer vanwege de teruggave zijn voor rekening van de wederpartij.

55.2 De wederpartij verleent vóór of uiterlijk op de laatste werkdag van de huurtermijn zijn medewerking aan een gezamenlijke eindinspectie van de staat van de apparatuur. Er wordt door partijen gezamenlijk een rapport van de bevindingen gemaakt, dat beide partijen voor akkoord ondertekenen. Indien de wederpartij niet meewerkt aan de eindinspectie, is Flex-ICT gerechtigd deze inspectie buiten aanwezigheid van de wederpartij uit te voeren en het bedoelde rapport zelf op te stellen. Dit rapport is bindend voor de wederpartij.

55.3   Flex-ICT is gerechtigd om de gebreken in het rapport van de eindinspectie, die redelijkerwijs voor rekening en risico van de wederpartij komen, op kosten van de wederpartij te doen herstellen. De wederpartij is aansprakelijk voor schade van Flex-ICT wegens tijdelijke onbruikbaarheid en/of verdere onverhuurbaarheid van de apparatuur.

55.4   Indien de wederpartij bij het einde van de huur een door hem aan de apparatuur aangebrachte verandering niet ongedaan heeft gemaakt of een toevoeging daaraan niet heeft verwijderd, heeft de wederpartij afstand gedaan van ieder recht op die veranderingen en/of toevoegingen.

Hoofdstuk 9. Onderhoud van apparatuur

De in dit hoofdstuk opgenomen bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen en de bepalingen van het hoofdstuk ‘Dienstverlening’, van toepassing indien Flex-ICT de apparatuur van welke aard dan ook ten behoeve van de wederpartij onderhoudt.

Art. 56 Onderhoudsdiensten

56.1 F  lex-ICT onderhoudt de in de overeenkomst genoemde apparatuur, mits de apparatuur in Nederland is opgesteld.

56.2   Als Flex-ICT de te onderhouden apparatuur onder zich heeft, heeft de wederpartij geen recht op tijdelijk vervangende apparatuur.

56.3   De inhoud en omvang van de te verrichten onderhoudsdiensten en de eventueel bijbehorende serviceniveaus worden in een schriftelijke overeenkomst vastgelegd. Bij gebreke daarvan is Flex-ICT verplicht zich naar beste vermogen in te spannen storingen die naar behoren door de wederpartij bij Flex-ICT zijn gemeld, binnen een redelijke termijn te verhelpen. Onder ‘storing’ wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, het niet of niet zonder onderbreking voldoen van de apparatuur aan de door Flex-ICT schriftelijk uitdrukkelijk kenbaar gemaakte specificaties van die apparatuur. Er is alleen sprake van een storting als de wederpartij het kan aantonen en de storing bovendien kan worden gereproduceerd. Flex-ICT is tevens gerechtigd, doch niet verplicht, tot preventief onderhoud.

69.4   De wederpartij stelt Flex-ICT, onmiddellijk nadat zich een storing aan de apparatuur voordoet, in kennis doormiddel van een gedetailleerde omschrijving.

69.5   De wederpartij verleent alle door Flex-ICT verlangde medewerking voor het onderhoud, waaronder tijdelijke staking van het gebruik van de apparatuur. De wederpartij is gehouden het personeel van Flex-ICT, of door Flex-ICT aangewezen derden toegang te verschaffen tot de plaats van de apparatuur, alle overige noodzakelijke medewerking te verlenen en de apparatuur aan Flex-ICT ten behoeve van het onderhoud ter beschikking te stellen.

56.6   Alvorens de apparatuur aan Flex-ICT voor onderhoud aan te bieden, zorgt de wederpartij ervoor dat een volledige en goed werkende reservekopie is gemaakt van alle in of op de apparatuur vastgelegde programmatuur en data een volledige en goed werkende reservekopie is gemaakt.

56.7   Op verzoek van Flex-ICT is een ter zake kundige medewerker van de wederpartij voor raadpleging bij onderhoudswerkzaamheden aanwezig.

56.8   De wederpartij mag niet door Flex-ICT geleverde apparatuur en systemen op de apparatuur aan te sluiten en daarop programmatuur te installeren.

56.9   Indien volgens Flex-ICT voor onderhoud van de apparatuur nodig is ,dat de verbindingen van de apparatuur met andere apparatuur of programmatuur worden getest, stelt de wederpartij de desbetreffende andere apparatuur en programmatuur evenals de testprocedures en informatiedragers ter beschikking van Flex-ICT.

56.10 Het voor onderhoud benodigde testmateriaal, dat niet tot de normale outillage van Flex-ICT behoort, moet door de wederpartij ter beschikking worden gesteld.

56.11 De wederpartij draagt het risico van verlies, diefstal of beschadiging van de apparatuur gedurende de periode dat Flex-ICT deze voor onderhoudswerkzaamheden onder zich heeft. De wederpartij is verantwoordelijk voor de verzekering van dit risico.

Art. 57 Onderhoudsvergoeding

57.1   In de onderhoudsprijs zijn niet begrepen: – kosten van (het vervangen van) verbruiksartikelen zoals batterijen, stempels, inkt-(cartridges), tonerartikelen, kabels en accessoires; – kosten voor (het vervangen van) onderdelen, alsmede onderhoudsdiensten voor het herstel van storingen die geheel of gedeeltelijk zijn veroorzaakt door pogingen tot herstel door anderen dan Flex-ICT; – werkzaamheden ten behoeve van revisie van de apparatuur; – modificaties aan de apparatuur; – verplaatsing, verhuizing, herinstallatie van apparatuur of werkzaamheden ten gevolge hiervan.

57.2   De vergoeding voor onderhoud is verschuldigd ongeacht of de wederpartij de apparatuur in gebruik heeft (genomen) of de onderhoudsmogelijkheid gebruikt.

Art. 58 Uitsluitingen

58.1   Werkzaamheden wegens het onderzoek of herstel van storingen die het gevolg zijn van of verband houden met gebruiksfouten, onoordeelkundig gebruik van de apparatuur of van buiten komende oorzaken, zoals gebreken in internet, datanetwerkverbindingen, spanningsvoorzieningen, of koppelingen met apparatuur, programmatuur of materialen welke niet onder de onderhoudsovereenkomst vallen, behoren niet tot de op grond van de onderhoudsovereenkomst aangegane verplichtingen van Flex-ICT.

58.2 Tot de onderhoudsverplichtingen van Flex-ICT behoren niet: – onderzoek of herstel van storingen die veroorzaakt zijn of verband houden met wijziging van de apparatuur anders dan door of namens Flex-ICT; – het gebruik van apparatuur in strijd met daarvoor geldende voorwaarden en het nalaten van de wederpartij om apparatuur tijdig te laten onderhouden. Onder de onderhoudsverplichtingen van Flex-ICT vallen evenmin onderzoek of herstel van storingen die verband houden met op de apparatuur geïnstalleerde programmatuur.

58.3   Indien Flex-ICT onderzoek en/of onderhoud verricht in verband met het in de artikel(en) 58.1 en/of 58.2 bepaalde, kan Flex-ICT de kosten van dat onderzoek en/of onderhoud volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening brengen. Het voorgaande laat al hetgeen de wederpartij Flex-ICT ter zake van onderhoud verschuldigd is, onverlet.

58.4   Flex-ICT is nimmer gehouden tot herstel van door storingen en/of onderhoud verminkte of verloren gegane gegevens.